Horari d’atenció al client – Dilluns a Dijous: 9h-13h /14.30h-18.30h Divendres: 9h-13h /14h-18h Dissabte i diumenge: Tancat

Termes i condicions

NATURALESA DELS SERVEIS

1.1 Aquest contracte es conclou entre el client i TRANSERVLOG WORLD, S.L amb CIF B17918574.
1.2 Aquest contracte regula una prestació de servei de transport, que sha de dur a terme dacord amb el que preveu la Llei 15/2009 de 11 de novembre, de contracte de transport terrestre de mercaderies en el cas de transport dins dEspanya i pel Conveni de Ginebra (CMR) de 1956 pel cas de transport internacional. Així mateix, és aplicable qualsevol altra norma que modifiqui, complementi, ampliï o derogui les esmentades en aquest paràgraf.
1.3 A efectes d’aquest document, s’entenen per serveis de transport qualsevol servei de recollida, transport, distribució i lliurament d’enviaments (d’ara endavant els serveis). La prestació dels serveis s’inicia amb la recollida dels enviaments, ja sigui al lloc indicat pel client o a TRANSERVLOG WORLD, S.L

OBJECTE

D’acord amb el que estableix la normativa nacional i internacional aplicable, s’entén per servei de transport quan el transportista s’obliga davant del carregador, a canvi d’un preu, a traslladar mercaderies d’un lloc a l’altre i posar-les a disposició de la persona que es designi.

RESPONSABILITAT

3.1 Quan es tracti d’un transport internacional el punt de venda respondrà davant del client de conformitat amb l’establert a la Convenció que empara el contracte de transport internacional de mercaderies per carretera de 1956 (“CMR”), la nostra responsabilitat per pèrdua o dany de el seu enviament o enviament afectat del mateix es regirà pel CMR i es limita a la quantitat de 8,33 DEG per quilo brut mancant o perjudicat. En cas de retard en el qual vostè pugui demostrar-nos que ha patit una pèrdua en conseqüència, la nostra responsabilitat es limita al reemborsament de la quantitat que ens hagi abonat com a pagament pel transport quant a aquest enviament o la part d’aquest que hagi patit retard.
3.2 Si es tracta d’un transport a l’interior d’Espanya, la nostra responsabilitat per pèrdua o dany de l’enviament o part afectada del mateix es regeix per la Llei 15/2009 del Contracte de Transport terrestre de mercaderies i es limita a la quantitat de 5 ,92€ per quilo sense o perjudicat (o aquella quantitat en la qual s’actualitzi en compliment de la Llei). En cas de retard en el qual vostè pugui demostrar-nos que ha patit un perjudici en conseqüència, la nostra responsabilitat es limita al reemborsament de la quantitat que ens hagi abonat com a pagament pel transport quant a aquest enviament o la part d’aquest que hagi patit retard.
3.3 Assegurança d’ampliació de cobertura. Mentre el client no indiqui expressament el contrari, se li facturarà automàticament un 8% sobre el valor dels ports, amb un mínim d’1€. La cobertura en aquests casos, tant en transport nacional com internacional, pujarà a un valor total de 21.04 €/kg, amb un màxim de 1200 €.
3.4 Segur per valor declarat. En casos d’enviaments de valor declarat, sempre amb el pagament previ del preu de l’assegurança corresponent, el client tindrà dret a una indemnització pel perjudici sofert i fins a la quantitat del valor declarat. No es podrà acceptar al transport cap enviament de què es declari el valor i no es contracti la pòlissa dassegurança corresponent.

Contacti amb el personal de Mbe Logistics Girona

MESURES DE SEGURETAT EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

4.1 El client declara i garanteix que (i, en cas que sigui necessari, es compromet en relació amb qualsevol enviament a efectuar el següent a l’empara d’aquest Acord): 4.1.1 Té la titularitat, la legitimitat o els drets necessaris pel ús de les dades, incloent-hi les personals de tercers, els gràfics, les firmes, les marques, els símbols o qualsevol altre signe que inclogui en el contingut de la comunicació que transmeti per a la prestació de serveis per TRANSERVLOG WORLD, S.L.
4.1.2 Els enviaments han estat preparats en instal·lacions segures, per personal de confiança contractat per ell mateix.
4.1.3 Els enviaments han estat protegits contra qualsevol tipus d’intromissió no autoritzada durant la seva preparació, emmagatzematge i transport abans de lliurar-los a TRANSERVLOG WORLD, S.L. 4.1.4 Els enviaments no contenen cap dels articles prohibits o restringits per la IATA (International Air) Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation), ARD (European Road Transport Regulation on Dangerous Goods) o qualsevol organisme competent. 4.1.5 Els enviaments no contenen objectes prohibits, entenen com a objectes prohibits aquells la circulació dels quals no es permet per motius de seguretat, sanitat pública o utilitat general. 4.1.6 Els enviaments es troben embalats d’una manera apropiada per al transport segur, i identificats amb les adreces de destinació correctes.
4.1.7 S’han complert totes les lleis i regulacions aplicables de duanes, importació, exportació i d’altres.
4.2 A l’efecte de verificar l’anterior, el client ha de facilitar una descripció completa del contingut de l’enviament a l’albarà corresponent i ha de permetre a TRANSERVLOG WORLD, S.L. sense notificació prèvia, la comprovació d’aquests enviaments per motius de seguretat, incloent-hi l’ús de equips de RAJOS X.

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

5.1 El client es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, la moral, la salut, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptats, ia mantenir indemne TRANSERVLOG WORLD, S.L. de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
5.2 El client garanteix que té la titularitat, la legitimitat o els drets necessaris per a l’ús de qualsevol dada, incloses les personals de tercers, gràfics, firmes, marques, símbols o qualsevol altre signe que inclogui al contingut de la comunicació que transmeti per a que TRANSERVLOG WORLD, S.L pugui prestar els serveis. En conseqüència, s’obliga a mantenir indemne TRANSERVLOG WORLD, SL de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquestes obligacions.

PROTECCIÓ DE DADES

6.1 D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incloses a la base de dades de TRANSERVLOG WORLD, S.L per dur a terme l’encàrrec i l’enviament de propostes i informació de caràcter comercial relatives als serveis i productes propis de TRANSERVLOG WORLD, S.L, com també per extreure’n informació de caràcter estadístic.
6.2 El client autoritza la cessió de les seves dades al franquiciador de TRANSERVOG WORLD, S.L., únicament per a les finalitats estadístiques i de promoció dels serveis que ofereixen TRANSERVLOG WORLD, S.L.
6.3 El client pot exercir davant TRANSERVLOG WORLD, S.L, els drets previstos legalment i, concretament, els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com d’oposició i limitació al tractament de les dades personals mitjançant una sol·licitud adreçada per correu postal a : TRASNSERVLOG WORLD, S.L , Carrer Sarria de Ter 20 – 17005 Girona o correu electrònic: mbe064@mbe.es

LEGISLACIÓ APLICABLE, JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La prestació de serveis regulada en aquestes condicions es regeix per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals competents del domicili del client en cas de tenir la condició de consumidor final. Així mateix, la persona que tingui la consideració de consumidor final per a la resolució de conflictes podrà exercir els seus drets davant de les juntes arbitrals de consum, en els termes previstos a l’article 10 de la Llei 43/2010 i l’article 20 i següents del Reial decret 1829/1999.
Aquest document conté l‟acord íntegre entre el client i MBE sobre les matèries que s‟indiquen, i substitueix tots els acords anteriors, verbals o per escrit, que puguin vincular les parts sobre les matèries que s‟han exposat aquí.

IMPORTACIONS

8.1 El client assumirà totes les despeses i càrrecs generats o derivats dels serveis prestats per TRANSERVLOG WORLD, S.L incloent, sense caràcter limitatiu, els aranzels i impostos en què incorri (TRANSERVLOG WORLD, S.L) on prestar el servei contractat i, en particular, pel propi despatx dels enviaments postals a la duana corresponent. El client es compromet a pagar aquestes despeses i càrrecs en el moment del lliurament de les dites trameses.
8.2 De la mateixa manera, el client mantindrà indemne a (TRANSERVLOG WORLD, S.L) per a qualsevol despesa per a reclamacions, danys i perjudicis, multes i altres conceptes derivats de la manca de pagament dels impostos i conceptes abans esmentats.

INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA

9.1 Incidències no imputables al proveïdor. No serà imputable al proveïdor el retard o la impossibilitat d’ultimar el lliurament d’un enviament per (i) absència, desconeixement, defunció sense haver deixat hereus o rebuig del destinatari, (ii) deficiència en les dades de lliurament facilitades pel remitent o ( iii) impagaments de serveis prestats en destinació (“incidències no imputables al proveïdor”). El remitent haurà de suportar totes les despeses que es deriven de les incidències no imputables al proveïdor, incloses, si escau, els costos i les assegurances de posteriors lliuraments de l’enviament o de tornada d’aquest al seu origen.
9.2 controls d’exportació
El client assumeix la seva responsabilitat i garanteix el compliment de qualsevol regulació que és aplicable en relació amb els controls d’exportació, pel que fa a l’enviament. Queden incloses, sense caràcter limitatiu, les regulacions que prohibeixen el comerç no autoritzat de béns i serveis militars i estratègics, les regulacions relatives i els acords comercials, o financers, així com les regulacions que imposen condicions a la comercialització de determinades tecnologies, informacions o productes.
* El client també garanteix que no ens lliurarà al proveïdor cap enviament si ell o alguna de les parts involucrades estan incloses en alguna llista de sancions de les Nacions Unides, o de qualsevol altra nació, regió o comunitat autònoma que sigui anàloga a aquella que la complementi o implement.
* El client indicarà si el seu enviament està subjecte a controls reguladors previs a la seva exportació i facilitarà al proveïdor tota la informació i documentació necessària per complir amb la regulació que sigui aplicable.
* El client serà responsable de determinar i obtenir al seu propi cost qualsevol llicència o permisos siguin necessaris en relació amb l’enviament, excepte l’obtenció de les llicències necessàries per dur a terme la prestació de serveis postals. El client garantirà que el destinatari està autoritzat a rebre l’enviament de conformitat amb la regulació del país d’origen, de destinació i qualsevol altre país que pugui reclamar jurisdicció sobre l’enviament.
* El proveïdor no assumeix la responsabilitat davant del client i davant de qualsevol altra persona, entitat o organisme per a l’incompliment de la regulació que resulta aplicable en relació amb els controls d’exportació, respecte a l’enviament, així com tampoc per les sancions, mesures restrictives o embargaments que se’n poguessin derivar.
9.3 Dret dinspecció. El client queda informat i consentit que el proveïdor o qualsevol autoritat governamental, incloent-hi duanes, pugui obrir o inspeccionar el seu enviament en qualsevol moment i sense notificació prèvia.
9.4 Reclamacions: la reclamació per dany, avaria o pèrdua total o parcial del contingut de l’enviament ho haurà de fer en les 24 hores següents al rebut del mateix, llevat del dany, avaria i pèrdua total o parcial fos manifest, en aquest cas la reclamació tindrà de fer-se dins dels termes descrits, les accions legals corresponents prescriuen a l’any. El proveïdor no és responsable dels guanys que el remitent, el destinatari o qualsevol tercer hagin deixat d’obtenir com a conseqüència del dany, l’avaria i la pèrdua total o parcial del contingut de l’enviament.
9.5 Normes de seguretat per a l’enviament de càrrega aèria:
* El Client garantirà en emplenar l’albarà i en efectuar el lliurament, al proveïdor que en el seu enviament no conté cap article prohibit d’acord amb les disposicions nacionals que regulin la seguretat dels enviaments aeris.
* El client proporcionarà una descripció completa del contingut de l’enviament a l’albarà, si bé la seva responsabilitat no quedarà extingida per haver facilitat aquesta informació.
* El client queda informat que en el seu enviament pot ser sotmès a revisions de seguretat, que podran incloure la utilització dequips de raigs X així com la inspecció i obertura del mateix.
* El client certifica que ha preparat el seu enviament en instal·lacions segures, per a empleats de la seva confiança, i que el seu enviament ha estat protegit contra qualsevol tipus dinterferència il·lícita durant la seva preparació, emmagatzematge i trasllat fins a la seva acceptació per ser enviat.
9.6 Consideracions específiques per a Portugal: tota la mercaderia que viatge dins de Portugal ha d’anar acompanyada de factures originals, preferiblement en sobres “Packing List” o “Conté Documentació”
9.7 Consideracions específiques per a Andorra, Ceuta, Melilla i Gibraltar. Tota la mercaderia que viatge dins d’Andorra, Ceuta, Melilla i Gibraltar anirà acompanyada de la documentació següent:
* Factura Original de la compravenda, juntament amb tres còpies d’aquesta
* Especificació de les dades fiscals del remitent i del consignatari, i indicació del valor de la mercaderia.
* Si es tracta d’una operació no comercial, declaració jurada del remitent, explicant el motiu de l’enviament, detallant-ne el contingut i afirmant que es tracta d’un enviament no comercial.
9.8 Unitat de document: Als efectes oportuns, el proveïdor i el client deixen expressa constància que la sol·licitud dobertura de compte i acord per a clients constitueixen un únic document.

REMUNERACIÓ

10.1 El preu dels serveis objecte d’aquest acord s’ajustarà segons les tarifes d’enviaments indicades a l’Annex 1 (Les Tarifes) més l’IVA corresponent o qualsevol altre impost indirecte o aranzel que enregistra la prestació de serveis.
10.2 El proveïdor es reserva el dret de variar a l’alça les tarifes en els supòsits en què es produeixi un augment de preus del combustible o de qualsevol altre cost relacionats amb la prestació de serveis postals. Per aplicar aquestes pujades n’hi haurà prou que el proveïdor notifiqui al client l’import de les mateixes.
10.3 El proveïdor emetrà una factura dins dels darrers 5 dies de cada període (Mensual, trimestral) que haurà de ser abonada pel client dins dels 15 dies següents a la recepció, mitjançant rebut domiciliat al compte bancari del qual és titular el client, indicada a l’apartat de Forma de Pagament al dors
10.4 El client assumirà totes les despeses degudament justificades, esdevingudes pel proveïdor en ocasió de la prestació dels serveis objecte daquest contracte. Aquestes despeses es carregaran a la factura del període corresponent en què s’hagi realitzat, indicat el motiu i adjuntant una còpia dels justificants.
10.5 En el cas de retard de pagament de qualsevol quantitat deguda sota aquest acord, el client haurà d’abonar interessos de demora calculats de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2004 de 29 de desembre (segons ha estat modificada per la Llei 15 /2010, de 5 de juliol) per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials o en la normativa que hi sigui aplicable. Així mateix, el client haurà de sufragar totes les despeses de devolució que s’originin. En el cas de retard en el pagament superior a 60 dies, el client serà declarat en morositat i el proveïdor li obrirà el corresponent expedient de morositat i li procedirà a efectuar el requeriment de mora oportú en el pagament per mitjà de notificació fefaent.
10.6 En cas de terminació del present acord, per qualsevol causa, el client haurà d’abonar al proveïdor qualsevol quantitat pendent per serveis prestats amb anterioritat a la terminació de l’acord.

DURADA

11.1 El Contracte tindrà una durada inicial des de la data de la signatura fins al 31 de desembre del present any.
11.2 El Contracte es prorrogarà per períodes successius anuals, llevat que qualsevol de les parts notifiqui per escrit a l’altra la seva voluntat de donar-ho per finalitzat amb almenys 30 dies d’antelació a l’expiració del període inicial o al de qualsevol de les pròrrogues.
11.3 Sense prejudicis de l’anterior, qualsevol de les parts podrà acabar anticipadament aquest acord, a qualsevol moment, mitjançant preavís escrit dirigit a l’altra part amb una antelació mínima de 30 dies.

CESSIÓ

12.1 El Client no podrà cedir els drets i les obligacions derivats d’aquest acord sense el consentiment previ per escrit del proveïdor.
12.2 El proveïdor podrà cedir els drets i les obligacions derivades d’aquest acord sense el consentiment per escrit del client. Aquesta cessió, si cal, haurà de ser comunicada pel proveïdor al client no més tard de quinze dies següents a la materialització.

PRIMACIA DE L’ACORD

13.1 Aquest acord constitueix el compromís íntegre aconseguit entre les parts fins avui de la signatura en relació amb les matèries contingudes en aquest i substitueix i deroga tots els acords anteriors, verbals o per escrit, en relació amb el seu objecte.